WORLD MASTERS GAMES 2004 (San Marino)

WORLD MASTERS GAMES 2004 (San Marino) WORLD MASTERS GAMES 2004 (San Marino) WORLD MASTERS GAMES 2004 (San Marino)

2nd place
Age group: 35+

Team:

 1. Hakilidi Yuriy
 2. 2. Demin Andrey
 3. 3. Sevostyanov Sergey
 4. 4. Salnichenko Viktor
 5. 5. Zhevlakov Andrey
 6. 6. Drozdov Sergey
 7. 7. Maslyuk Sergey
 8. 8. Mukhamedrahimov Salavat
 9. 9. Zhevlakov Andrey
 10. 10. Elussov Anton
 11. 11. Glazman Konstantin